Wann Diir den Projet ënnerstëtzen wëllt:

Spenden op den Kont vun der

Fondation Jean Hamilius Jr,  
communication:  "Biergop"

https://www.fjhj.lu/donations/