Beim Golftournéier vum 18.September 2022 huet Société Générale eis een generéisen Don vun 10.000.- Euro iwwerreecht.

Een groussen, häerzlechen  MERCI

Den ZONTA-Club Esch huet eis 

5000 Euro gespennt.Lors d’un tournoi de golf organisé le 19 septembre 2021au Golf Club Grand-Ducal, le Cercle Eric Haas Sàrl - représenté par Veronique Welter - s’est vu remettre un chèque de 7.500,-€ par la Société Générale au Luxembourg - représenté par Xavier Blouin - en présence du capitaine du Golf Club, Carlo Gastaldi.A l’occasion de son Trophée de golf 2020 organisé au Golf Club Grand Ducal, la Société Générale à Luxembourg a souhaité faire un don à l’asbl Cercle Eric Haas.Een super 

Dëschtennis-Dësch 

fir eis Jonker

D'Hären Jean-Marie Moes an Serge Nickels vum Kiwanis-Club hunn eis deen lanscht bruecht. Villmolls Merci!!